Dagen tot start

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.  Evenement; Björg Nutrition ZudRun editie Matjeskolk.
2.  Deelnemer; de persoon die zich op de door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de run. 
3.  Overeenkomst; de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan de run.
4.  Organisator; Serviceclub Nexum de Liemers

Artikel 2. Deelname

1.  Deelname aan de run is uitsluitend mogelijk door de deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het inschrijfgeld volledig voldaan is.
2.  Deelname aan de run geschiedt door de deelnemer persoonlijk.
3.  Indien de deelnemer verhinderd is, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
4.  Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de run geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de organisator om de run geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten. Ook bij onvoldoende deelname behoudt de organisatie zich het recht voor de run te annuleren. Het reeds betaalde inschrijfgeld zal worden teruggestort of de deelnemer kan ervoor kiezen om aan de eerstvolgende editie mee te doen.
5.  Mocht het evenement vanwege externe omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden, een pandemie of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis niet plaats kunnen vinden, dan zal er geen restitutie van het inschrijfgeld zijn. De organisatie beslist over het afgelasten van het evenement. Mocht het evenement niet door kunnen gaan a.g.v. het coronavirus, dan zal het evenement verplaatst worden en behoudt de deelnemers zijn/haar ticket voor de nieuwe datum.
6.  De deelnemer moet te allen tijde instructies van personeel of vrijwilligers van de run opvolgen. Bij herhaaldelijk niet opvolgen van instructies houdt de organisator zich het recht voor de deelname aan de run te allen tijde stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
7.  De deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator.
8.  De deelnemer verklaart door middel van zijn/haar inschrijving ten minste in het bezit te zijn van een zwemdiploma A. 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

1.  Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
2.  Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.  De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan de run.
4.  De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de run. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4. Portretrecht

1.  De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van voorafgaand, tijdens of rond de run gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Deze foto’s mogen ook ingezet worden voor marketingdoeleinden ter promotie van evenement en organisator.

Artikel 5. Persoonsgegevens

1.  De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een mailbestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan om schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dit zal stopzetten.
2.  De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn/haar naam in bijvoorbeeld dagbladen en via internet.

Artikel 6. Beeldmateriaal

1.  De organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer gemaakt is tijdens de run, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden..